Koop- en verkoop onroerende zaken

U zult in de hoedanigheid van werkgever, ondernemer, producent, of natuurlijk persoon, menigmaal geconfronteerd worden met schadeclaims. Bij een onjuiste behandeling van een schadeclaim, kan dit leiden tot een grote aanslag op uw vermogen, of zelfs faillissement. Vaak staat niet van tevoren vast welke partij aansprakelijk is voor de schade en kunt u, door middel van de juiste juridische ondersteuning, aansprakelijkheid afwentelen.

Wat wilt u weten over op- en verkoop onroerende zaken?

Stel uw vraag

De advocatenhotline beschikt over een landelijk netwerk van advocaten die gespecialiseerd zijn op verschillende rechtsgebieden. Bel 0900-hotline en u vindt gemakkelijk een gespecialiseerde advocaat in uw regio, die u bij kan staan in een (buiten)gerechtelijke procedure.

In het Nederlands recht bestaan twee bronnen van aansprakelijkheid: contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid op grond van de wet.

Contractuele aansprakelijkheid

Indien twee partijen samen een mondeling of schriftelijk contract hebben afgesloten, en één van de twee komt zijn afspraken niet na, dan is deze partij aansprakelijk voor de schade die de andere partij als een gevolg daarvan lijdt. Het aansprakelijkheidsrecht geeft partijen het recht om deze schade te claimen. Zie ook: Contractenrecht.

Als u bijvoorbeeld met partij X een overeenkomst heeft gesloten, dat X ‘s ochtends brood aan u zal leveren, zodat u dit kunt doorverkopen, maar X levert pas ‘s avonds het brood, heeft u schade geleden doordat u geen omzet heeft kunnen maken. X is dan aansprakelijk om de door u gederfde winst te vergoeden.

1 Algemene voorwaarden en aansprakelijkheid

U kunt het risico van aansprakelijkheid beperken door een zogenaamde exoneratieclausule op te nemen in de algemene voorwaarden van uw overeenkomst. Het aansprakelijkheidsrecht staat niet toe dat iedere vorm van aansprakelijkheid op deze wijze kan worden uitgesloten, maar u zult op deze manier minder risico lopen om in een geschil aan het kortste eind te trekken.

2. Wettelijke aansprakelijkheid

In veel gevallen wordt men aansprakelijk gesteld vanwege eigen onrechtmatig gedrag. 

Enkele voorbeelden van situaties die tot aansprakelijkheid kunnen leiden zijn: gevaarzetting, een ongelukkige samenloop van omstandigheden, een ongeval in een sport- en spelsituatie, of schade die zich voordoet tijdens de uitvoering van een vriendendienst. Binnen het aansprakelijkheidsrecht is er voor iedere vorm van aansprakelijkheid een advocaat die zich op dat gebied heeft gespecialiseerd.

2.1 Gevaarzetting

Een ongeluk zit in een klein hoekje en kan grote financiële gevolgen hebben. Als u een onveilige situatie heeft gecreëerd, kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen, indien er zich een ongeval voordoet. Om te zorgen dat u niet aansprakelijk kan worden gesteld in een dergelijke situatie, is het van belang dat u geen verwijt te maken valt, doordat u de juiste voorzorgsmaatregelen heeft getroffen. 

2.2 Ongelukkige samenloop van omstandigheden

Soms kan aansprakelijkheid worden afgewend doordat sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. De omstandigheden van het geval kunnen ertoe leiden dat u de mogelijkheid krijgt om een aansprakelijkheidsstelling af te wentelen. Dit terrein van het aansprakelijkheidsrecht is nog niet duidelijk afgebakend en het zal dan ook van geval tot geval verschillen, welk verweer in uw situatie uitkomst kan bieden. 

2.3 Ongeval sport- en spel situatie

In sport- en spel situaties gaan er vaker dingen mis dan in het dagelijks leven. Wanneer er bijvoorbeeld een professionele sporter gewond raakt, kan dit het einde betekenen van diens carrière en daardoor een forse schadevergoeding opleveren. In sport- en spelsituaties is het echter wel zo dat aansprakelijkheid minder snel wordt aangenomen. De deelnemers worden geacht ervan op de hoogte te zijn dat zij zich blootstellen aan hogere risico’s door hun deelname aan de sport- en spelsituatie. Op die grond kan aansprakelijkheid in veel gevallen van de hand worden gewezen.

2.4 Schade tijdens de uitvoering van een vriendendienst

Indien u op basis van goed vertrouwen in zee gaat met een kennis of vriend, kan dit leiden tot problemen indien er iets niet volgens plan verloopt. Zodra er financiële belangen aan te pas komen, moet vriendschap vaak de tweede viool spelen. Om dit te ondervangen is het raadzaam om van tevoren duidelijke afspraken te maken en deze vast te leggen. 

Indien er reeds een geschil is ontstaan tussen u en uw wederpartij, is tussenkomst van een advocaat vaak onontbeerlijk.

2.5 Aansprakelijkheid in de bedrijfsvoering

Gemiddeld lopen 280.000 mensen per jaar letsel op, als gevolg van een bedrijfsongeval. Als uw werknemer schade oploopt ten gevolge van zijn werkzaamheden bij u, kan hij deze schade op u verhalen. Zie ook: Arbeidsrecht. Het begrip “werkzaamheden”is binnen het aansprakelijkheidsrecht een rekbaar begrip. Indien een werknemer schade lijdt onderweg naar zijn werk, of tijdens een bedrijfsuitje, kan hij zijn schade op de werkgever verhalen. Zelfs psychische schade komt tegenwoordig voor vergoeding in aanmerking. 

Indien uw werknemer een burn-out krijgt, kan hij de schade die hij daardoor oploopt op u verhalen. 

Om hier een stokje voor te steken, moet u zorg dragen voor een zo veilig mogelijke werkomgeving, waarbij streng wordt toegezien op de naleving van veiligheidsvoorschriften. Zo kunt u als werkgever het risico minimaliseren dat u aansprakelijk bent, in het geval er iets mis gaat. 

Indien de schade al is opgetreden, kunt u door middel van een solide juridisch verweer uw aansprakelijkheid beperken. Indien u kunt aantonen dat een werknemer doelbewust schade heeft veroorzaakt, of dat u voldoende veiligheidsmaatregelen had getroffen ter voorkoming van de schade, bent u evenmin aansprakelijk. 

2.5.1 Gevaarlijke stoffen

In de bedrijfsvoering komen allerlei gevaarlijke stoffen vrij die voor de producent onbruikbaar zijn. In het geval dat dit gevaarlijke afval niet op juiste wijze is opgeslagen en verwerkt, of op een andere manier schade aanricht (bijvoorbeeld doordat er een brand ontstaat), ontstaat vaak aanzienlijke schade. Om te zorgen dat u aansprakelijkheid kunt afwenden zult u moeten bewijzen dat u geen blaam treft. Het soort bewijsstukken dat u gebruikt om uw betoog te onderbouwen, kan bepalend zijn voor het oordeel van een rechter. Hoe eerder u actie onderneemt, hoe eenvoudiger het zal zijn om bewijs te leveren en uzelf te bevrijden van een eventuele plicht tot schadevergoeding.

2.5.2 Gebrekkige producten

In de uitoefening van uw beroep of bedrijf zult u menigmaal te maken krijgen met klanten die ontevreden zijn over uw product. Om niet over te hoeven gaan tot restitutie van het door hen betaalde, of tot een vergoeding van schade die het product heeft veroorzaakt, biedt het aansprakelijkheidsrecht u een aantal opties om u te verweren. Indien een afnemer van uw product heeft aangetoond dat hij schade heeft geleden, doordat aan uw product een gebrek vertoonde, zult u verweer moeten voeren en dat onderbouwen met wettelijk bewijs. Dit verweer heeft een grotere kans van slagen, indien u wordt begeleid door een gespecialiseerde advocaat. 

Als het een groot financieel belang betreft is het in al de voornoemde gevallen raadzaam om gedegen juridisch advies in te winnen. Wij assisteren u bij het vinden van de juiste advocaat voor iedere aansprakelijkheidsrecht zaak.

 

Wat is aansprakelijkheidsrecht?

Als er één gebied is waar zeer zorgvuldig gehandeld moet worden, is het wel het contractenrecht. Doe je -in schaaktermen- de verkeerde zet, dan kan je dat later duur komen te staan.Bij twijfel: vraag zeker advies bij onze aangesloten advocaten.

Yuri Benjamins / Advocaat Contractenrecht

Hoe werkt de Advocaten Hotline?

Een advocaat vinden voor uw juridisch probleem of vraag was nog nooit zo gemakkelijk. U belt 0900-6687524 of stuurt een mail met uw vraag en al binnen zes uur heeft u een antwoord van een advocaat uit de regio. En het eerste advies is gratis Iedere ondernemer die wel eens op zoek is geweest naar een advocaat, weet hoe moeilijk het kan zijn om iemand te vinden die past bij het probleem waar u tegen aanloopt. Maar nu komt de advocatenhotline; een landelijk netwerk van advocaten, dat is gespecialiseerd in ondernemingsrechterlijke zaken.