Contractenrecht

Contracten zijn vooral in de professionele sfeer van cruciaal belang. Als ondernemer zult u bij het opstellen en ondertekenen van contracten zorgvuldig te werk moeten gaan. Een fout, of onvolledigheid in een contract kan grote financiële gevolgen hebben. Van tevoren zijn nooit alle eventualiteiten te ondervangen, maar een op maat gemaakt contract biedt u verregaande bescherming.

Wat wilt u weten over Contractenrecht?

Stel uw vraag

Om een waterdicht contract op te laten stellen, of om de schade te beperken indien er reeds een geschil is gerezen over de inhoud of uitwerking van een contract, is tussenkomst van een advocaat onontbeerlijk.

De advocatenhotline beschikt over een landelijk netwerk van advocaten die gespecialiseerd zijn op verschillende rechtsgebieden. Bel 0900-hotline en u vindt gemakkelijk een gespecialiseerde advocaat in uw regio, die u bij kan staan in een (buiten)gerechtelijke procedure.

Soorten contracten

Het contractenrecht biedt partijen een grote mate van vrijheid met betrekking tot de vorm en inhoud van een contract. De wet stelt in de meeste gevallen slechts enkele randvoorwaarden waaraan een contract moet voldoen. In het handelsverkeer zijn er een aantal soorten veelvoorkomende contracten.

1.1 Overeenkomst van opdracht/aanneming/arbeidscontract

Het belang van de onderneming wordt gediend met het gebruik van freelancers. De wettelijke verplichtingen van de ondernemer worden beperkt, en het geeft een onderneming meer slagvaardigheid, doordat beter kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de markt en in drukkere tijden toch aan de vraag kan worden voldaan.

Een arbeidscontract en een overeenkomst van opdracht zijn in veel opzichten gelijk aan elkaar. Op de overeenkomst van opdracht, ook wel “freelance” genoemd, is echter niet het arbeidsrecht, maar het contractenrecht van toepassing. Het gebruik van freelancers is daardoor voordelig voor de opdrachtgever, in vergelijking met een arbeidscontract. Zie ook: Arbeidsrecht. 

Een overeenkomst van opdracht behoort echter niet altijd tot de mogelijkheden. Het is dan ook aan te raden, om voor het opstellen van dergelijke contracten advies in te winnen bij een advocaat. 

1.2 Distributie- of agentuurovereenkomst

In het voeren van een onderneming zult u een keuze moeten maken over de wijze waarop uw producten en diensten worden gedistribueerd. Om dit uit te besteden, doet u er verstandig aan om duidelijke afspraken te maken over prijzen, wijze van verkoop, aansprakelijkheid van partijen, betalingstermijnen, etc. Daarvoor kan men kiezen tussen een distributie- of een agentuurovereenkomst. 

Bij het opstellen van een distributieovereenkomst laat het contractenrecht partijen vrij, met betrekking tot de inhoud en vorm. Een voordeel van dit type contract is dat er bij ontbinding in principe geen schadevergoeding verschuldigd is. 

Binnen het contractenrecht zijn er strengere regels omtrent de agentuurovereenkomst. U behoudt meer inspraak in de contracten die een derde namens u sluit, maar u blijft wel aansprakelijk indien er schade wordt veroorzaakt. Zie ook: aansprakelijkheidsrecht. Het is bij het opstellen van een agentuurovereenkomst aan te raden om zaken als vergoeding, beëindiging en een eventuele goodwillvergoeding vast te leggen. Om ervoor te zorgen dat u geen schadevergoeding verschuldigd bent indien u het contract wil beëindigen, is het raadzaam om het door een advocaat op te laten stellen. 

1.3 Aandeelhouderscontract

Indien u aandeelhouders toe wil te laten treden tot uw onderneming, zult u hiervoor een contract moeten sluiten. In een zogenaamd aandeelhouderscontract kunt u afspraken vastleggen over:

1) de voorwaarden van verkoop van aandelen;
2) de toekomstige waardebepaling van aandelen;
3) het stemgedrag van aandeelhouders in de algemene vergadering van aandeelhouders;
4) het instellen van een boetebeding.

Als men nalaat om deze zaken van tevoren vast te leggen, bestaat de kans dat hierover geschillen ontstaan die kunnen leiden tot aanzienlijke vermogensschade. 

1.4 Licentieovereenkomst

In een licentieovereenkomst geeft een partij aan een derde een bepaald recht. Vaak heeft dit betrekking op het gebruik van intellectuele eigendomsrechten, gedurende een bepaalde tijd. Het contractenrecht stelt geen eisen aan een dergelijke contract. Partijen zijn vrij om de overeenkomst naar eigen goeddunken vorm te geven. Toch zijn er een aantal bepalingen die men vrijwel altijd terugvindt in een licentieovereenkomst. 

Bij licentieovereenkomsten wordt vaak een betalingssysteem gehanteerd waarbij zogenaamde “Royalties” betaald worden per verkocht product. Dit is doorgaans een van tevoren bedongen percentage (gemiddeld 5%) van de winst per product. 

Vanwege het moeilijk te beschermen karakter van intellectuele eigendomsrechten, is het van groot belang dat u zo veel mogelijk toekomstige conflicten ondervangt in een contract. Voor een optimale waarborg van uw rechten, is het verstandig uw contract te laten opstellen of controleren door een gespecialiseerde advocaat. 

1.5 Huurovereenkomst

Indien u een huurovereenkomst sluit bent u gebonden aan het huurrecht. Er zijn maar weinig situaties, waarbij afwijking van dit strikte regime is toegestaan. Vooral het ontbinden van huurovereenkomsten met particulieren levert legio moeilijkheden op, en vergt veel ervaring en specialistische kennis. 

1.6 Koopcontracten

In het bedrijfswezen is de koopovereenkomst nog steeds het meest voorkomende type overeenkomst. Het contractenrecht laat de keuze aan partijen om dit schriftelijk dan wel mondeling te doen. 

1.6.1 Koop met een professionele wederpartij
Aan een koopovereenkomst die u sluit met een andere professionele partij, zijn weinig eisen verbonden. Het contractenrecht geeft u daarmee de mogelijkheid om een overeenkomst zo voordelig mogelijk in te richten. Gezien de grote financiële belangen die hier vaak mee gemoeid gaan, bent u ermee gediend om u te laten bijstaan door een contractenrecht specialist. 

1.6.2 Consumentenkoop 
Handelt u met een consument, dan is niet het contractenrecht, maar het consumentenrecht van toepassing. De consument wordt beschouwd als de zwakkere partij en geniet een vergaande bescherming. Contractenrechtelijk worden inperkingen van deze bescherming vaak beschouwd als onredelijk en zijn daardoor niet geldig. 

2. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn een waardevol middel, dat de ondernemer tot zijn beschikking heeft. De algemene voorwaarden die u hanteert kunnen u verlossen van aansprakelijkheid indien er schade optreedt. Deze beperking van aansprakelijkheid wordt ook wel een exoneratieclausule genoemd. Zie ook: aansprakelijkheidsrecht. Ook kunt u allerlei andere bedingen opnemen in de algemene voorwaarden, waarmee u bijvoorbeeld gunstigere leveringsvoorwaarden kunt bedingen of de garantie kunt inperken. Het is gebruikelijk om standaard algemene voorwaarden te hanteren. Er is met op maat gemaakte algemene voorwaarden echter veel winst behalen. 

3.1 Wanprestatie

Indien twee partijen samen een mondeling of schriftelijk contract hebben afgesloten en één van de twee komt zijn afspraken niet na, dan is deze partij aansprakelijk voor de schade die de ander als gevolg daarvan lijdt. Zie ook: aansprakelijkheidsrecht. Indien nakoming nog mogelijk is, moet de partij die niet nakomt wel de kans worden geboden om nog na te komen. Dit doet men door middel van een zogenaamde “ingebrekestelling”. 

3.2 Beëindiging van het contract

De wet stelt regels met betrekking tot de beëindiging van contracten. In een contract kunnen partijen evenwel afwijkende bedingen opnemen over de wijze van beëindiging, of over de termijnen die in acht moeten worden genomen. 

Heeft u schade geleden doordat uw wederpartij het contract wil beëindigen?

Of bent u van plan om een contract te beëindigen? Raadpleeg dan een advocaat zodat u niet aan het kortste eind trekt. 

3.3 Boetebeding in een contract

Een goede stok achter de deur om te zorgen dat uw afspraken met de wederpartij ook daadwerkelijk worden nageleefd, is het boetebeding. Een boetebeding kan in allerlei verschillende overeenkomsten worden opgenomen en het contractenrecht staat partijen toe, om zelf te bepalen wat de hoogte van de boete zal zijn. 

Het contractenrecht geeft u als ondernemer de mogelijkheid om uzelf te behoeden voor allerlei zakelijke risico’s. Om daar optimaal gebruik van te maken, assisteren wij u bij het vinden van de juiste advocaat voor iedere contractenrechtelijke kwestie.

Wat is Contractenrecht?

Als er één gebied is waar zeer zorgvuldig gehandeld moet worden, is het wel het contractenrecht. Doe je -in schaaktermen- de verkeerde zet, dan kan je dat later duur komen te staan.Bij twijfel: vraag zeker advies bij onze aangesloten advocaten.

Yuri Benjamins / Advocaat Contractenrecht

Hoe werkt de Advocaten Hotline?

Een advocaat vinden voor uw juridisch probleem of vraag was nog nooit zo gemakkelijk. U belt 0900-6687524 of stuurt een mail met uw vraag en al binnen zes uur heeft u een antwoord van een advocaat uit de regio. En het eerste advies is gratis Iedere ondernemer die wel eens op zoek is geweest naar een advocaat, weet hoe moeilijk het kan zijn om iemand te vinden die past bij het probleem waar u tegen aanloopt. Maar nu komt de advocatenhotline; een landelijk netwerk van advocaten, dat is gespecialiseerd in ondernemingsrechterlijke zaken.