Medezeggenschapsrecht

In het arbeidsrecht speelt medezeggenschap een grote rol. Het doel van medezeggenschap is werknemers invloed te geven op het beleid van de onderneming waarin zij werkzaam zijn. Medezeggenschap is geregeld in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). Die wet regelt wanneer en in welke vorm werknemers recht hebben op medezeggenschap.
Bel 0900-6687524 voor hulp bij medezeggenschap.

Wat wilt u weten over Medezeggenschapsrecht?

Stel uw vraag
Enkele belangrijke begrippen in de WOR zijn:
ondernemer = de natuurlijk persoon of rechtspersoon die een onderneming in stand houdt;
onderneming = elk in de maatschappij als zelfstandige eenheid optreden organisatorisch verband waarin krachtens arbeidsovereenkomst of krachtens publiekrechtelijke aanstelling arbeid wordt verricht (de organisatorische eenheid );
bestuurder = hij die alleen dan wel tezamen met anderen in een onderneming rechtstreeks de hoogste zeggenschap uitoefent bij van de arbeid ( ook de gesprekspartner van de ondernemingsraad (OR) wordt wel bestuurder genoemd );
Bedrijfscommissie = een overkoepelend orgaan, samengesteld uit enerzijds organisaties van werknemers en anderzijds werkgevers..

Wanneer schrijft de wet medezeggenschap voor?Zijn er meer dan 50 werknemers in dienst dan is de ondernemer, in de WOR ook wel aangeduid met het begrip bestuurder, verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Maar ook als er minder dan 50 werknemers zijn regelt de WOR vormen van personeelsvertegenwoordiging.
Als een ondernemer twee of meer ondernemingen in stand houdt waarin tezamen in de regel tenminste 50 personen werkzaam zijn moet hij voor alle of voor een aantal van die ondernemingen tezamen een gemeenschappelijke ondernemingsraad instellen. Dan worden de ondernemingen als één onderneming beschouwd. De ondernemer die meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld moet voor een aantal van de door hem in standgehouden ondernemingen een goed ondernemingsraad instellen als dat bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet.

De wet is in beginsel ook van toepassing op de overheidsinstellingen maar geeft daarvoor een aparte regeling. De wet bepaalt dat op enkele instellingen de wet niet van toepassing is, zoals op de instellingen van hoger en academisch onderwijs en enkele overheidsorganen.
Andere vormen van medezeggenschap, bij kleinere ondernemingen.

In ondernemingen en overheidsinstellingen waar ten minste 10 maar minder dan 50 werknemers werkzaam zijn heeft de bestuurder niet de verplichting maar wel de mogelijkheid om een ondernemingsraad in te stellen. Er bestaat wel een verplichting van de ondernemer om een vaste personeelsvertegenwoordiging in te stellen als een meerderheid van de in de onderneming werkzame personen een personeelsvertegenwoordiging wenst. Als er geen ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging hoeft te worden ingesteld bestaat voor de ondernemer desondanks de verplichting om tenminste twee keer per kalenderjaar de werknemers in de gelegenheid te stellen gezamenlijk met hem bijeen te komen in een zogenoemde personeelsvergadering. Bovendien geldt dat als tenminste een kwart van de werknemers in een bijzonder geval op gemotiveerde gronden een personeelsvergadering wil houden de ondernemer verplicht is de gelegenheid daartoe te bieden en dient hij die vergadering bij te wonen.

De SER

De Sociaal Economische Raad speelt een toezichthoudende rol en heeft diverse bevoegdheden. Zo kan zij bijvoorbeeld bij grote ondernemingen ontheffing verlenen van de verplichting tot instelling van een ondernemingsraad indien bijzondere omstandigheden een goede toepassing van de wet in de weg staat.
De rechten van de OR
Initiatiefrecht = het recht om onderwerpen aan de orde stellen en met voorstellen te komen
recht op informatie = verregaand recht om te worden geïnformeerd en inlichtingen te verstrekken als dat nodig is om zich een goed oordeel te vormen, voor zover dit bevorderlijk is in het kader van de medezeggenschap; alleen als de ondernemer aannemelijk kan maken dat de onderneming gevaar loopt bij het verstrekken van informatie geldt daarop een uitzondering;

adviesrecht = het recht om tijdig door de ondernemer te worden gehoord en advies te geven op onderwerpen die het behoud van werk voor de werknemers aangaan, zoals overdracht van zeggenschap van de onderneming; het vestigen, overnemen of afstoten van andere ondernemingen of het aangaan van duurzame samenwerking, beëindiging of verplaatsen van de onderneming, belangrijke uitbreiding of inkrimping of wijziging van de werkzaamheden, wijziging van de organisatie, op grote schaal werven of inlenen van losse arbeidskrachten, het doen van aanzienlijke investeringen en aangaan van grote leningen, maar ook bijvoorbeeld een voorgenomen besluit tot benoeming of ontslag van een bestuurder van de onderneming, enzovoort;

instemmingsrecht = een vetorecht van de ondernemingsraad ten aanzien van een (voorgenomen ) besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van regelingen op onderwerpen als pensioenverzekering, winstdeling, spaarregeling, vakantieregeling, belonings- en functiewaardering, arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, reintegratie beleid, aanstellings- ontslag- of bevorderingsbeleid, personeels beoordeling, behandeling van klachten, verwerking van persoonsgegevens, regelingen die de persoonlijke levenssfeer raken van de werknemers zoals video controle, prikklok enzovoort;

beroepsrecht = het recht om bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam beroep in te stellen wanneer het besluit van een ondernemer afwijkt van het advies van de ondernemingsraad of als een advies is gebaseerd op onvolledige of onjuiste informatie.
De WOR geeft ook procedurevoorschriften die een optimale medezeggenschap waarborgen. Zo moet de ondernemingsraad een reglement opstellen waarin de onderwerpen worden geregeld die bij of krachtens de wet aan haar zijn opgedragen of opengelaten, zodat elke werknemer maar ook de ondernemer en overige organen, zoals de bedrijfscommissie weten waar zij aan toe zijn voor wat betreft de onderwerpen, regels en procedures in het kader van de medezeggenschap.
Voorbeelden van dit zgn. dwingend recht zijn… de regels omtrent de ontslagprocedures, het loonstelsel, proeftijden en pensioenen.
Het komt regelmatig voor dat kantonrechters uiteenlopend denken en oordelen over nagenoeg dezelfde problematiek.

Als er één gebied is waar zeer zorgvuldig gehandeld moet worden, is het wel het arbeidsrecht. Doe je -in schaaktermen- de verkeerde zet, dan kan je dat later duur komen te staan.Bij twijfel: vraag zeker advies bij onze aangesloten advocaten.
Juist omdat ze regionaal gevestigd zijn, kennen ze meer dan een ander de opvattingen en werkwijzen van de betreffende ook regionaal gevestigde Kantongerechten.

Medezeggenschapsrecht

Als er één gebied is waar zeer zorgvuldig gehandeld moet worden, is het wel het arbeidsrecht. Doe je -in schaaktermen- de verkeerde zet, dan kan je dat later duur komen te staan.Bij twijfel: vraag zeker advies bij onze aangesloten advocaten.

Dennis Coppens / Advocaat Arbeidsrecht

Hoe werkt de Advocaten Hotline?

Een advocaat vinden voor uw juridisch probleem of vraag was nog nooit zo gemakkelijk. U belt 0900-6687524 of stuurt een mail met uw vraag en al binnen zes uur heeft u een antwoord van een advocaat uit de regio. En het eerste advies is gratis Iedere ondernemer die wel eens op zoek is geweest naar een advocaat, weet hoe moeilijk het kan zijn om iemand te vinden die past bij het probleem waar u tegen aanloopt. Maar nu komt de advocatenhotline; een landelijk netwerk van advocaten, dat is gespecialiseerd in ondernemingsrechterlijke zaken.