Nieuws

Plaatsing vreemdeling in Handhaving- en Toezichtlocatie is geen vrijheidsontneming

Asielzoekers die in asielzoekerscentra ernstige overlast veroorzaken kunnen sinds 1 februari 2020 worden geplaatst in een speciale locatie met strenge voorwaarden, de Handhaving- en Toezichtlocatie (HTL). Een vreemdeling die op de HTL was geplaatst heeft aan de rechtbank de vraag voorgelegd of...

INSOLAD meldingsformulier faillissementsfraude - versie 2020

Het doel van het standaardformulier Melding Faillissementsfraude is om te komen tot eenduidige meldingen van faillissementsfraude bij vermoedelijke overtreding van de artikelen in het Wetboek van Strafrecht inzake faillissementsfraude. Het nieuwe formulier wordt in Word-format aangeboden.

De verpleegkundige die vergeet te bellen

Het actief nabellen door zorgverleners, zeker als de hulpverlening niet rimpelloos is verlopen, wordt niet alleen door de direct betrokkenen op prijs gesteld maar wordt ook door de tuchtrechter als passend bij een behoorlijke taakvervulling gezien. De onderstaande tuchtuitspraak laat evenwel zien...

Herstructureren boven liquideren: richtlijnen voor bestuurders

In de maatschappij heerst de wens noodlijdende bedrijven te herstructureren, in plaats van te liquideren, omwille van behoud van werkgelegenheid. Uit de geldende normen worden in deze bijdrage enkele richtsnoeren afgeleid om bij een herstructurering bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen.

Centrale aansprakelijkheid van zorginstelling: hoe zit het ook alweer?

Bij een medische fout kan de patiënt die schade lijdt in de meeste gevallen op grond van de centrale aansprakelijkheid direct de zorginstelling aanspreken binnen wiens muren de fout is begaan. In de onderhavige procedure sprak een patiënte haar plastisch chirurg aan, omdat zij meende dat hij bij...

Frauderende ambtenaar terecht op staande voet ontslagen

De eerste gepubliceerde uitspraak over een ontslagen ambtenaar na invoering van de Wnra: de gemeente in kwestie ontsloeg de medewerker in kwestie op staande voet, onder meer omdat de medewerker onder valse voorwendselen er (mede) voor heeft zorg gedragen dat op grote schaal frauduleuze facturen...

Concept-wetsvoorstel verlengde leerplicht (Wet verlengde kwalificatieplicht)

Met het wetsvoorstel wordt het voor gemeenten mogelijk om de 'verlengde kwalificatieplicht' in te zetten. Hiermee worden jongeren van 18 tot 21 jaar verplicht om naar school te gaan totdat zij 21 jaar worden of tot aan het behalen van een startkwalificatie. Indien de jongere zich niet houdt aan de...

Auteursrechthebbende kan slechts postadres van inbreukmaker opvragen bij online platform

Wanneer een film illegaal is geüpload naar een online platform zoals YouTube, kan de rechthebbende krachtens de richtlijn betreffende de handhaving van intellectueleeigendomsrechten bij de exploitant uitsluitend het postadres van de betrokken gebruiker opvragen - en niet tevens zijn e-mailadres,...

Publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen aansprakelijk zijn voor milieuschade door nutsactiviteiten

De activiteiten die door publiekrechtelijke instellingen op grond van een wettelijke taakopdracht in het algemeen belang worden verricht, kunnen onder het begrip “beroepsactiviteit” in de zin van de EU-richtlijn milieuaansprakelijkheid vallen. Deze instellingen kunnen aansprakelijk zijn voor...

Twitter