Nieuws

Hoge Raad herhaalt beoordelingskader overschrijding redelijke termijn en rechtsgevolgen die daaraan dienen te worden verbonden

Bij de beoordeling van de vraag of de behandeling van de zaak binnen de redelijke termijn heeft plaatsgevonden, moet het tijdsverloop tijdens de eerste aanleg en dat tijdens het hoger beroep afzonderlijk worden beoordeeld. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de behandeling van de zaak op de...

Deliveroo bezorgers hebben een arbeidsovereenkomst

Bezorgers van Deliveroo zijn werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst. Het gerechtshof Amsterdam heeft dat in hoger beroep beslist in een procedure tussen FNV en het maaltijdbezorgingsbedrijf. De kantonrechter wees die vordering eerder al toe.

Hoger beroep in zaak over avondklok

Bij het invoeren van de avondklok is gebruik gemaakt van de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg). Die wet biedt het kabinet de mogelijkheid om in zeer spoedeisende en buitengewone omstandigheden een avondklok in te stellen, zonder dat daarvoor eerst een wetgevingstraject –...

Juridisch kader belanghebbendheid rechtspersonen

In deze zaak staat vanuit bestuursrechtelijk oogpunt de vraag centraal of een vereniging die tegen een bestemmingsplan opkomt als belanghebbende kan worden aangemerkt. De voorzieningenrechter van de Afdeling zet het juridische kader voor belanghebbendheid van een rechtspersoon uiteen - en...

Uitgangspunt verdeling bij samenloop: concrete schade of verzekerde som?

Wat is de juiste verdeelsleutel bij het onderling verhaal tussen verzekeraars in geval van samenloop van verzekeringen? Het hof houdt het kort: uit de wet volgt niet dat de verzekerde sommen bepalend zijn, zoals onder het oude verzekeringsrecht wel het geval was. Om die reden dient de concrete...

School spande zich onvoldoende in bij het vinden van een stage

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een interessante uitspraak gedaan over de zorgplicht van een onderwijsinstelling voor de kwaliteit van het onderwijs, een bijbehorende studentenbegeleiding en ondersteuning.

Kroniek jurisprudentie Wnra 2020

Na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) per 1 januari 2020 duurde het even voordat er uitspraken gepubliceerd werden over arbeidsrechtelijke kwesties bij overheidswerkgevers. In de tweede helft van 2020 kwam de rechtspraak rond dit onderwerp op stoom. Een...

Is een na de verjaringstermijn betaalde dwangsom onverschuldigd betaald?

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft een opvallende uitspraak gedaan, met als strekking dat verbeurde bestuursrechtelijke dwangsommen die na verjaring van de bevoegdheid tot invordering zijn betaald, onverschuldigd zijn. Dat is opvallend, omdat hieruit volgt dat de verjaring volgens de...

Twitter