Nieuws

Levert proefwerken een arbeidsovereenkomst op?

Een sollicitant die met een bedrijf had afgesproken dat hij in december vier dagen zou werken om ingewerkt te worden en dan in januari via een payrollbedrijf zou worden ingehuurd, mocht, toen het bedrijf al in december niet meer met hem verder wilde, niet er van uitgaan dat het bedrijf met hem...

Raadsheer te oud: hoger beroep moet over

Eén van de drie raadsheren die het hoger beroep in een aanrijdingszaak behandelde, werd in januari zeventig. In die maand deed hij nog zittingen, zo ook deze zaak. Het was zijn laatste zitting, op 31 januari. Het hof had er echter niet bij stilgestaan dat de uitspraak in de zaak in februari zou...

Over bewijslevering ten aanzien van een verzekerde schade

Een arrest waarin een verzekerde bewijs van het bestaan van een verzekerd evenement wilde aantonen door middel van een verklaring van hemzelf en van zijn echtgenote. Het hof heeft zich hierbij uitgelaten over deze vormen van bewijs, waarbij specifiek is ingegaan op de waardering van de verklaring...

Producent aansprakelijk voor gebrekkige machine: omkeringsregel springlevend

De Hoge Raad heeft het belang van de omkeringsregel nog eens duidelijk gemaakt in deze zaak over productaansprakelijkheid. Een gebrekkige soldeermachine vloog na gebruik in brand. Het bedrijfspand en de daaraan verbonden woning werden in de as gelegd en de ondernemer raakte zwaargewond. Kon naast...

Rechtspraak publiceert Code Zaakstoedeling

Om te waarborgen dat rechtszaken op basis van objectieve maatstaven aan rechters worden toegedeeld, heeft de Rechtspraak een Code Zaakstoedeling gepubliceerd. De besturen van alle gerechten leggen in hun eigen reglementen nadere regels vast voor de toedeling. De in de code neergelegde...

Hoge Raad: tweede bezwaar geldt als beroepschrift

Wie bezwaar maakt tegen een belastingaanslag en na afwijzing daarvan nogmaals een bezwaarschrift indient, gaat feitelijk in beroep. De fiscus moet in die gevallen het bezwaarschrift als beroepschrift aanmerken.

Rekening en verantwoording aan erfgenamen

Op grond van vaste rechtspraak kan een verplichting tot het afleggen van rekening en verantwoording voortvloeien uit de wet, de rechtshandeling of het ongeschreven recht. De Hoge Raad heeft in 2014 de uitgangspunten op een rij gezet op grond waarvan het ‘ongeschreven recht’ kan leiden tot een...

Voorwaardelijke opzet bij het doen van een verkeerde belastingaangifte

Voor aannemen van voorwaardelijke opzet bij het doen van een verkeerde belastingaangifte is volgens de Hoge Raad niet alleen vereist dat de belastingplichtige ten tijde van het doen van de aangifte wetenschap had van de aanmerkelijke kans dat daardoor te weinig belasting zou worden geheven, maar...

'Hoge Raad laat fouten van opsporings- en vervolgingsapparaat onbestraft'

De Hoge Raad doet er alles aan om te voorkomen dat strafzaken stranden wegens een schending van processuele voorschriften. Fouten van het opsporings- en vervolgingsapparaat worden onbestraft gelaten en verzuimen met de mantel der liefde bedekt. Dat de Raad daarin vrij ver gaat, is al langer bekend. ...

Twitter