Nieuws

Wijzigingen in de franchiseformule: balanceren op een koord

Franchisenemers dienen enerzijds beschermd te worden tegen al te drastische wijzigingen, maar anderzijds moet de franchisegever voldoende beleidsvrijheid hebben om alle keuzes te maken die nodig zijn om franchiseformule toekomstbestendig te houden.

Het ‘natte arbeidsrecht’

Omdat de zeevarende de geglobaliseerde werknemer bij uitstek is, is kennisname van de wijze waarop zijn rechtspositie is vormgegeven mogelijk interessant. Wellicht kan voor het ‘droge arbeidsrecht’ lering worden getrokken uit de wijze waarop aan de vele uitdagingen van globalisering binnen de...

Letselschadejurist heeft zich onvoldoende ingespannen en is aansprakelijk voor schade

Een letselschadejurist wordt aansprakelijk gesteld voor het tekortschieten bij de behandeling van een medische aansprakelijkheidszaak (onvoldoende informatie, alleen advies om akkoord te gaan met schikkingsbedrag). De rechtbank oordeelt dat van een letselschadejurist mag worden verwacht dat hij...

Bestuursrechtelijke weg nodig om tekst over 'psychiatrische moeder' uit dossier te krijgen

In een gemeentelijk dossier staat een e-mail met de tekst 'hier is sprake van een psychiatrische moeder, ws een Munchhausen by Proxy'. De gemeente stelt dat het gaat om een interne notitie en weigert de informatie te verwijderen. De voorzieningenrechter komt niet toe aan een oordeel, want verklaart ...

Uitspraak gerechtshof in klimaatzaak Urgenda kan in stand blijven

De uitspraak van het gerechtshof Den Haag dat de Nederlandse Staat de uitstoot van broeikasgassen vóór het einde van 2020 met tenminste 25 procent moet verminderen ten opzichte van 1990, kan in stand blijven. De rechter moet rechtsbescherming bieden, ook in zaken tegen de overheid, en moet daarbij...

Ludiek bezoek aan ambtenaren inbreuk op persoonlijke levenssfeer

Het recht op vrije meningsuiting is een belangrijk recht, maar heeft zijn grenzen. Uitlatingen die de eer en goede naam van anderen aantasten en een inbreuk vormen op de persoonlijke levenssfeer, kunnen daarom worden verboden. Een bezoek aan enkele (voormalige) ambtenaren op hun privéadres of op...

WhatsApp-bericht werkgever opzegging arbeidsovereenkomst?

Een WhatsApp-bericht van een werkgever in reactie op de ziekmelding van een werknemer is geen opzegging van de arbeidsovereenkomst. Deze opzegging van de arbeidsovereenkomst in strijd met artikel :671 lid 1 BW. Er is echter geen verplichting van de werkgever om de werknemer toe te laten op de...

Wet arbeidsmarkt in balans: een factsheet

Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. De belangrijkste wijzigingen zijn op Blogarbeidsrecht.nl samengevat in een overzichtelijk factsheet.

Van BBS tot FAMA en AI: vijftien jaar internetrecht in vogelvlucht

Waarover ging het eerste vonnis op het gebied van internetrecht? Volgens de onvolprezen jurisprudentiebundel van Tina van der Linden (VU) was dat een Bulletin Board System (BBS) dat werd aangesproken op illegaal ter download aangeboden software. De controversiële onderwerpen van vandaag in het...

Twitter