Nieuws

Proefschrift: De integratie van fiscale gegevens binnen het rijksbrede toezicht

De Belastingdienst heeft enorme hoeveelheden data verzameld op basis van verstrekkende verplichtingen van belastingplichtigen. Bestuursorganen willen die fiscale informatierijkdom maar al te graag delen. De ‘informatiefabriek’ Belastingdienst nadert daardoor haar capaciteitsgrenzen voor het...

Proefschrift: De Handelsnaamwet onder de loep

In dit proefschrift wordt onderzocht of de Handelsnaamwet nog wel voldoende aansluit bij de huidige tijd. Ondanks de vele veranderingen waaraan de maatschappij en het bedrijfsleven onderhevig zijn, is de Handelsnaamwet sinds 1921 nauwelijks gewijzigd. De laatste noemenswaardige studie over het...

Te vroeg voor een ontslagvergoeding

Een ambtenaar werd na twee jaar arbeidsongeschiktheid eervol ontslagen. Hij wilde een transitievergoeding, waar ambtenaren onder de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) recht op hebben. Geschillen tussen ambtenaren en overheidswerkgevers die zijn ontstaan vóór 2020 moeten echter...

Bijstand teruggevorderd wegens van moeder ontvangen boodschappen

Met een uitkering is het moeilijk rondkomen. Menigeen maakt dan ook gebruik van de voedselbank, of krijgt wel eens een tas boodschappen van een familielid. Niet zonder risico: gemeente Wijdemeren vorderde met succes ruim € 7000 aan bijstandsuitkering terug, omdat een uitkeringsgerechtigde...

Luchtvaartpersoneel: toepasselijk recht en bevoegde rechter

Een zaak van een piloot van een Turkse vliegmaatschappij. In diens arbeidsovereenkomst was opgenomen dat de Turkse rechter bevoegd was en dat de arbeidsovereenkomst werd beheerst door Turks recht. De Nederlandse kantonrechter achtte zich desondanks bevoegd - en paste Nederlands recht toe.

Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen: recente ontwikkelingen

Deze bijdrage behandelt de belangrijkste ontwikkelingen op het terrein van particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Na een uiteenzetting van het karakter van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen komt het leerstuk van de voordeelsverrekening zoals bedoeld in artikel 6:100 BW aan bod....

Gegevensbescherming, schadevergoeding en de bestuursrechter

De Awb beperkt de schadevergoedingsbevoegdheid van de bestuursrechter tot appellabele onrechtmatige besluiten, waardoor feitelijke bestuurshandelingen doorgaans buiten zijn rechtsmacht vallen. Gegevensbeschermingsrechtelijk wordt schade die er voor de burger toe doet doorgaans echter niet...

Twitter