Nieuws

Internationale bevoegdheid, 'tweede generatie' EU-verordeningen en zwakke partijen

In deze bijdrage analyseert de auteur op niet-exhaustieve wijze de regels van internationale bevoegdheid in de context van de tweede generatie verordeningen, zoals de verordening tot invoering van een Europese executoriale titel. De auteur exploreert in welke mate in deze context bescherming wordt...

Hoge Raad bevestigt: thuiskopie-AMvB's verbindend

De Hoge Raad bekrachtigt het oordeel van het hof Den Haag dat de thuiskopie-AMvB’s over de jaren 2013-2017 verbindend zijn. Onder meer de klachten over de toepasselijkheid van een ‘licentiemodel’ bij de bepaling van de billijke compensatie worden verworpen.

Het begrip ‘zwaar ongeval’ nader bekeken

Regelgeving op basis van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 (Brzo) is streng. Welke incidenten zien we in de praktijk: zijn dat ‘zware ongevallen’ in de zin van het Brzo? In sommige gevallen kun je je afvragen of veroordelingen terecht zijn, als een bedrijf niet aantoonbaar is...

Geen bevel tot vervolging van tabaksproducenten

Het gerechtshof Den Haag geeft geen bevel tot strafrechtelijke vervolging van tabaksproducenten. Dat heeft het Haagse hof beslist in een artikel 12-procedure, aangespannen door de stichting Sick of Smoking, die onder leiding van strafpleiter Benedicte Ficq een kruistocht voert tegen de...

Verduistering geld van personeelsvereniging reden voor ontslag

Een penningmeester van een personeelsvereniging bleek jarenlang privé betalingen te hebben gedaan van de verenigingsrekening. Zij werd ontslagen op staande voet. Vond de verduistering in deze zaak plaats 'gedurende de dienstbetrekking'?

Aanwijzing discriminatie

Deze aanwijzing geeft een kader en regels voor de strafrechtelijke aanpak van discriminatie. Het betreft de strafrechtelijke discriminatiebepalingen (artikel 137c tot en met 137g en artikel 429quater Sr) en commune delicten met een discriminatieaspect.

Notaris tuchtrechtelijk aanspreekbaar voor optreden als bewindvoerder

Volgens het Gerechtshof Amsterdam houdt de handelwijze van de notaris als bewindvoerder ‘zodanig verband met het gedragsniveau dat van een notaris mag worden verwacht, dat de notaris zich voor zijn handelen als bewindvoerder tuchtrechtelijk moet verantwoorden’.

Concept-wetsvoorstel pensioenverdeling bij scheiding 2021

Beter gebruik van de wettelijke regels voor pensioenverdeling na scheiding en aanpassing van deze regels aan de huidige tijd. De standaard verdeelmethode wordt conversie, hierdoor zijn ex-partners niet meer levenslang via het pensioen aan elkaar verbonden. De conversie wordt automatisch uitgevoerd, ...

Massaschadeclaims onder de AVG volgens Nederlands recht

Nederland heeft internationaal gezien een aantrekkelijk regime voor de collectieve actie. Het is dan ook te verwachten dat internationale geschillen met betrekking tot de AVG hier voor de rechter zullen worden gebracht. Indien het wetsvoorstel Afwikkeling massaschade in collectieve actie wordt...

Kan ouderen gezondheidszorg ontzegd worden op grond van leeftijd?

Een heikel onderwerp in de gezondheidszorg betreft de rantsoenering van gezondheidszorgvoorzieningen wegens schaarse middelen. Concreet betekent dit: welke patiënt komt al dan niet in aanmerking voor een (dure) levensverlengende behandeling, en op grond waarvan? Leeftijd kan als niet-medisch...

Twitter