Nieuws

Vernietiging borgstelling rechtsgeldig?

De Hoge Raad heeft een interessant arrest gewezen over de rechtsgeldigheid van een beroep op vernietiging van een borgstelling, waarbij de vraag centraal stond of er sprake is van een zakelijke of particuliere borgstelling. Het ging om een situatie waarin een (feitelijk) bestuurder een...

Kroniek belastingen lagere overheden 2019

In deze jaarlijkse kroniek worden ontwikkelingen in de rechtspraak voor de praktijk geschetst en van enig commentaar voorzien.

Regeling compensatie transitievergoeding van kracht: hoe zat het ook alweer?

Sinds 1 april 2020 kunnen werkgevers bij het UWV compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald bij ontslag van een werknemer na twee jaar ziekte. Hoe zat het ook alweer met deze compensatie?

Uitspraak inzake een huurovereenkomst, corona & betalingsonmacht

Betalingsonmacht die veroorzaakt is door teruggelopen inkomsten kwalificeert in de meeste gevallen niet als een overmachtsituatie. Zo bepaalde de rechtbank in de onderhavige procedure dat de coronacrisis niet als argument kon worden gebruikt om de rekeningen niet te betalen. “Voor zover [gedaagden] ...

Verpanding auteursrechten voldoende bepaald?

Volgens de rechtbank had een bank geen geldig pandrecht op auteursrechten op software van haar kredietnemer. De Hoge Raad casseert, omdat een onjuiste maatstaf is aangelegd. De vraag of ten aanzien van een auteursrecht is voldaan aan het bepaaldheidsvereiste moet worden beantwoord door te...

De overnamepraktijk: MAC-clausules versus corona

Het coronavirus heeft impact op de overnamepraktijk. In overnamecontracten worden vaak zogenaamde ‘MAC-clausules’ opgenomen ter bescherming van een koper, hetgeen regelt dat een koper weg kan lopen van de deal in het geval zich een 'materiële nadelige wijziging' voordoet. Vormt de coronacrisis een...

De gevolgen van corona voor het passeren van een akte van huwelijkse voorwaarden

Voor het maken van huwelijkse voorwaarden gelden net als voor het maken van een testament strenge vormvoorschriften. Beide akten dienen in notariële vorm te worden vastgelegd. In tegenstelling tot het maken van een testament is het mogelijk om een notariële akte van huwelijkse voorwaarden te...

Groen licht voor meer digitale rechtspraak en notariële akten via videoverbinding

De rechtspraak kan op zeer korte termijn gebruik gaan maken van digitale communicatiemiddelen. Ook is er ingestemd met de mogelijkheid tot het digitaal passeren van notariële akten. En het wordt op verschillende terreinen tijdelijk mogelijk om, waar fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures...

Twitter