Nieuws

De werkerscoöperatie als arbeidsrechtelijke oplossing voor platformwerk

Het arbeidsrecht sluit slecht aan op 'platformisering' van werk. In deze bijdrage worden drie kernproblemen geïdentificeerd die daarbij een rol spelen. Ten eerste het kwalificatieprobleem: platforms zijn doorgaans schuchter met het aanbieden van voorzieningen aan platformwerkers, omdat zij bang...

Belastingaftrek partneralimentatie en hypotheekrenteaftrek

Partneralimentatie is fiscaal belast bij de ontvangende ex-partner. Afhankelijk van de hoogte van het belastbaar inkomen is de partneralimentatie in 2019 tegen een tarief van maximaal 51,75% aftrekbaar. De hoogte van de aftrek zal vanaf 2020 echter gaan dalen.

Russische faillietverklaring van Yukos Oil definitief niet erkend in Nederland

Een Russisch vonnis waarbij Yukos Oil in 2006 in de Russische Federatie failliet is verklaard, wordt in Nederland definitief niet erkend. Dat is de uitkomst in cassatie nu de Hoge Raad het beroep tegen de beslissing van het gerechtshof Amsterdam heeft verworpen. Een belangrijk gevolg van het...

De houdbaarheidsdatum van gemeentelijke toezeggingen

Uit de onderhavige zaak volgt dat mededelingen van een gemeente met betrekking tot de ruimtelijke ordening – net als de ruimtelijke plannen waarop die mededelingen zijn gebaseerd – beperkt geldig zijn. Na het verstrijken van de geldigheidsduur van een ruimtelijk plan kunnen inwoners geen beroep...

Zoekmachine moet zoekresultaat berispte arts verwijderen

De rechter verbiedt Google dat een berispte arts nog langer is te vinden via de zoekmachine. Volgens de rechtbank Amsterdam weegt het recht op privacy van de chirurg zwaarder dan het belang van het publiek om eenvoudig informatie te vinden over het oordeel van het medisch tuchtcollege. Een...

Twitter