Nieuws

Topscriptie: Zorgplichten van IT-dienstverleners

IT-leveranciers hebben zorgplichten jegens opdrachtgevers. Bij de introductie van de overeenkomst van opdracht heeft de Nederlandse wetgever aansluiting gezocht bij het Duitse begrip Auftrag. Deze door de redactie van het Nederlands Juristenblad geselecteerde topscriptie behelst een...

Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken voedselvoorziening

Dit wetsvoorstel versterkt de positie van voedselproducenten. Het voorstel verbiedt 16 oneerlijke handelspraktijken waarmee boeren, tuinders, vissers en leveranciers van landbouw- en voedingsproducten (zoals vleesverwerkers, zuivelfabrieken en groothandelaren) op dit moment te maken hebben....

Regulering van online content: rechtsstatelijke kaders

Als gevolg van onder meer terroristische content, hate speech en politiek georiënteerde desinformatie groeien de zorgen over ongebreidelde vrijheid van meningsuiting. Her en der klinkt dan ook de roep om regulering. Inperking van grondrechten online dient te voldoen aan het nationale en...

De implementatie van een WHOA-akkoord in de praktijk

De Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voorziet in een uitgewerkt spoorboekje om een dwangakkoord tot stand te brengen buiten faillissement. Homologatie door de rechtbank betekent echter nog niet dat het akkoord ook is geïmplementeerd. Dit artikel beschrijft aan de hand van een casus welke...

Greenpeace daagt Staat: is onduurzame KLM-steun onrechtmatig?

Vliegen heeft gevolgen voor het klimaat. De Staat komt met miljarden euro's over de brug om KLM te steunen, maar aan die noodsteun zijn geen harde klimaatvoorwaarden verbonden. Greenpeace stapt daarom naar de rechter: volgens de milieuorganisatie mag de Staat deze uitgelezen kans om te zorgen dat...

Geen samenloop zorgverzekering en reisverzekering

De zorgverzekeraar vindt in deze casus dat de reisverzekeraar moet meebetalen aan zorgkosten die door de zorgverzekeraar werden vergoed. De zorgverzekeraar beroept zich daarbij op samenloop van verzekeringen. Ook onder de reisverzekering worden zorgkosten namelijk vergoed. Het hof is het daar...

Gratis consult van advocaat bij OM-strafbeschikking

De minister voor Rechtsbescherming kondigde een gratis consult van een advocaat aan voor iedereen die te maken krijgt met een strafbeschikking van het OM.

Raad voor de kinderbescherming: extreme partnerstrijd is vorm van kindermishandeling

Hoe dient de zorgregeling voor de kinderen te worden vastgesteld nu ouders aanhoudend en voortdurend in strijd met elkaar blijven?

Concept-wetsvoorstel Werken waar je wil

Dit ontwerp-wetsvoorstel wijzigt de Wet flexibel werken. Met deze wijziging kan een verzoek tot aanpassing van de werkplek die door de werknemer bij de werkgever wordt ingediend alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.

Zwak deskundigenrapport leidt tot stevige tuchtuitspraak

Deze tuchtuitspraak bevestigt dat een arts niet per definitie ook een goede rapporteur is. Bij het opstellen van een deskundigenrapport spelen zowel formele eisen (zoals het toepassen van hoor en wederhoor) als materiële eisen (zoals een zorgvuldige opbouw en een deugdelijke motivering) een...

Twitter