Nieuws

Transparantie en regie van burgers op hun persoonsgegevens

In het onderstaande artikel wordt een link gelegd tussen transparantie en regie van burgers op hun persoonsgegevens. Daarbij worden de onderdelen uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) uitgelicht met betrekking tot transparantie en wordt beschreven waaraan...

Curator na faillissement verantwoordelijk voor uit milieuwetgeving voortvloeiende verplichtingen

Het komt voor dat curatoren worden geconfronteerd met een onderneming die op het moment van faillietverklaring niet in overeenstemming blijkt te handelen met milieuregelgeving. In dat geval brengt de beginselplicht tot handhaving met zich dat het bevoegde bestuursorgaan de overtreder een last onder ...

Het bewijsaanbod in belastingzaken

Anders dan in het civiele- en het strafrecht gaat aan een fiscale uitspraak zelden meer dan één zitting vooraf. Ook in zaken waarin de (verdeling en) waardering van bewijs(last) een belangrijke rol spelen, wordt nagenoeg nooit middels tussenuitspraak, regiezitting of anderszins om...

Vermindering belastingrente vanwege zorgvuldigheidsbeginsel

Dient iemand een verzoek in voor een voorlopige aanslag premie Zorgverzekeringswet aan het begin van het jaar en geeft hij daarbij de juiste gegevens door? Dan kan de Belastingdienst geen belastingrente berekenen bij de definitieve aanslag als door een foutieve verwerking van het verzoek geen...

Twitter