Nieuws

Strijd met Wet gelijke behandeling handicap en chronische ziekte levert ernstige verwijtbaarheid op

De werknemer in deze zaak was werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, liep letsel op door een arbeidsongeval en is sindsdien arbeidsongeschikt. Enkele maanden later is de werknemer gestart met aangepaste werkzaamheden gedurende een beperkt aantal uren per week. Zijn...

Hoofdregels voor aftrekbaarheid van eten & drinken

De Belastingdienst heeft de handreiking hoofdregels aftrekbaarheid eten en drinken in de omzetbelasting en inkomstenbelasting geactualiseerd.

Inbreuk op privacy na checken e-mail door werkgever

De verstoorde arbeidsverhouding is de werkgever ernstig te verwijten nu deze zonder toestemming de e-mailbox van de werknemer doorzocht, oordeelt de kantonrechter. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden en de werknemer heeft recht op een vergoeding van € 10.000 voor de grove privacyschending.

Huurder is belanghebbende bij intrekking of vernietiging van Leegstandwetvergunning

Is een huurder die woonruimte huurt op basis van een Leegstandwetvergunning als belanghebbende aan te merken - en kan de huurder daarmee bezwaar maken tegen besluiten van B&W inzake die vergunning? B&W van Amsterdam meenden van niet, maar de bestuursrechter denkt daar anders over.

Niet doorsturen van algemene voorwaarden door adviseur komt voor risico van verzekeraar

Kifid herhaalt in deze uitspraak dat het niet doorsturen van de toepasselijke (algemene) voorwaarden door de adviseur aan de consument voor rekening komt van de verzekeraar.

Bestuurslid diende gehoord te worden voorafgaand aan ontslag

In deze zaak over een stichting en een ontslagen bestuurslid, geeft de rechter een duidelijke regel: "Het recht van een bestuurder om te worden gehoord over diens voorgenomen ontslag voordat hierover een besluit wordt genomen, is gegrond op de eisen van de redelijkheid en billijkheid." Bij een...

Over de toepassing van de onderhandelingsprocedure zonder aankondiging valt niet te onderhandelen

Rechtbank Midden-Nederland deed een uitspraak die stof zal doen opwaaien in aanbestedingsland. De aanbesteder heeft eerder keuzes gemaakt met betrekking tot de opdracht waardoor hij nu aangewezen is op één leverancier, de zogenaamde vendor lock-in. Kan deze situatie, waar de aanbesteder zelf een...

Twitter