Nieuws

HvJ EU: Geen straf voor vreemdeling met inreisverbod

Wie zich zonder verblijfsvergunning in Nederland ophoudt, is wettelijk niet strafbaar. Populistische partijen proberen daar al jaren tevergeefs verandering in te brengen. In de tussentijd vervolgde justitie asielzoekers die een inreisverbod was opgelegd, maar desondanks in Nederland verbleven. Op...

Tuinhuis hoort bij eigen woning, zodat verhuur belast is

Belanghebbende verhuurde via Airbnb gedurende drie weken het tuinhuis bij haar woning. Zij meende dat het tuinhuis in box 3 viel, zodat geen belasting verschuldigd was over de huuropbrengsten, maar slechts een forfaitair rendement over de waarde. De Hoge Raad oordeelt echter dat het tuinhuis...

Handreiking Cao-bepaling Regeling onwerkbaar weer

Werkgevers die gebruik willen maken van de Regeling onwerkbaar weer, dienen hierover een artikel op te nemen in de cao. Daarnaast dient vanaf 1 november 2020 in de cao te zijn gedefinieerd in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden de overeengekomen arbeid niet kan ...

Concept-wetsvoorstellen eerlijk beslissen, eerlijker inkomen, eerlijk delen

De concept-wet 'eerlijk beslissen' heeft tot doel werknemers van grote bedrijven (waarbij minimaal 100 personen werkzaam zijn met een tijdelijk of vast contract) instemmingsrecht te geven bij besluiten over de koers van de onderneming, door de bevoegdheden van de ondernemingsraad te verruimen. Het...

Gemachtigde moet telefonisch bereikbaar blijven

Hof ’s-Hertogenbosch wijst het verzoek om een herkansing af van een gemachtigde die wegens een computerstoring niet heeft kunnen deelnemen aan een digitale zitting. De gemachtigde heeft nagelaten het hof tijdig te berichten over de computerstoring. Ook was de gemachtigde niet telefonisch bereikbaar ...

Horen in bezwaar: eigen verantwoordelijkheid belanghebbende voor ontvangst stukken

In deze zaak gaat het vanuit bestuursrechtelijk oogpunt om de vraag of belanghebbende in bezwaarfase ten onrechte niet in de gelegenheid is gesteld om te worden gehoord. De Afdeling oordeelt dat dit niet het geval is, onder meer vanwege de eigen verantwoordelijkheid van belanghebbende bij het...

Proefschrift: Insider Guarantees in Corporate Finance

Insider guarantees play a crucial role in corporate finance. In small and medium companies shareholders frequently guarantee business debts towards a professional creditor, often the bank. In corporate groups, group companies often guarantee each other’s debts towards a lender. This PhD thesis...

Is bedrijfsschade wegens Covid-19 verzekerd?

De maatregelen rondom het coronavirus hebben tot veel financiële schade geleid. Om de verliezen het hoofd te bieden, is bij sommige bedrijven de gedachte gerezen of de omzetschade gedekt zou kunnen zijn onder hun bedrijfsschadeverzekering ('Business Interruption' of BI-insurance). In Nederland is...

Twitter